algemene-voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Introductie

Artikel 3 - Identiteit van de eigenaar

Artikel 4 - Online winkel voorwaarden

Artikel 5 - Voorwaarden

Artikel 6 - Nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van informatie

Artikel 7 - Wijzigingen in de dienst en de prijzen

Artikel 8 - Producten of diensten

Artikel 9 - Retourbeleid

Artikel 10 - Nauwkeurigheid van facturerings- en rekeninginformatie

Artikel 11 - Operationele Tools

Artikel 12 - Linken van derden

Artikel 13 - Opmerkingen van gebruikers, feedback en andere inzendingen

Artikel 14 - Persoonlijke informatie

Artikel 15 - Fouten, onnauwkeurigheden en omzettingen

Artikel 16 – Verboden gebruik

Artikel 17 - Afwijzing van garanties; beperking van aansprakelijkheid

Artikel 18 - Vrijwaring

Artikel 19 – Scheidbaarheid

Artikel 20 – Beëindiging

Artikel 21 - Volledige overeenkomst

Artikel 22 - Geldend recht

Artikel 23 - Wijzigingen in de voorwaarden

Artikel 24 - Contactinformatie

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten,

digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand

en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd

of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de

ondernemer;

2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn

herroepingsrecht;

3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband

houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

4. Dag: kalenderdag;

5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van

zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de

consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is

gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende

een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die

ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te

zien van de overeenkomst op afstand;

9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale

inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de

consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop

op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het

sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of

meer technieken voor communicatie op afstand;

11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen

Europese modelformulier voor herroeping. ***(Bijlage I hoeft niet ter beschikking te

worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht

heeft;)

12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het

sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in

dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 - Introductie

Deze website wordt beheerd door Vitamins for Pets. Door de hele site heen, verwijzen de

woorden “we” en “ons” naar Vitamins for Pets. Vitamins for Pets biedt deze website, met

inbegrip van alle informatie, hulpmiddelen en diensten die beschikbaar zijn op deze site

aan jou, de gebruiker, onder voorwaarde dat je alle voorwaarden, beleid en

mededelingen hier vermeld accepteert.

Door onze site te bezoeken en/of iets van ons te kopen, neemt u deel aan onze “Dienst”

en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden en bepalingen

(“Dienstvoorwaarden”, “Voorwaarden”), met inbegrip van de aanvullende voorwaarden

en beleidsregels waarnaar hierin wordt verwezen en/of die beschikbaar zijn via een

hyperlink. Deze voorwaarden gelden voor alle gebruikers van de site, inclusief maar niet

beperkt tot gebruikers die browsers, verkopers, klanten, verkopers en/of bijdragers van

inhoud zijn.

Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website opent of gebruikt. Door

enig deel van de site te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn

aan deze voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze

overeenkomst, mag u de website niet betreden en geen gebruik maken van de diensten.

Als deze voorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is de aanvaarding ervan

uitdrukkelijk beperkt tot deze voorwaarden.Alle nieuwe functies of tools die worden toegevoegd aan de huidige winkel zijn ook

onderworpen aan de voorwaarden. U kunt de meest recente versie van de voorwaarden

op elk moment op deze pagina bekijken. Wij behouden ons het recht voor elk deel van

deze voorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of

wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina

regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot de

website na het plaatsen van wijzigingen houdt aanvaarding van die wijzigingen in.

Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Zij voorzien ons van het online e-commerce

platform waarmee wij onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.

Artikel 3 - Identiteit van de ondernemer

Vitamins for Pets

Javastraat 136H

1095CK Amsterdam

E-mailadres: lisa@vitaminsforpets.com

KvK-nummer: 91448107

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer

en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en

consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze

algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit

redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op

afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de

ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk

kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van

het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van

deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter

beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een

eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien

dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt

gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs

elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de

consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden

toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of

dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van

overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige

voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest

gunstig is.Artikel 4 – Online Winkelvoorwaarden

Door akkoord te gaan met deze voorwaarden, verklaart u dat u ten minste meerderjarig

bent in de staat of provincie waar u woont, of dat u meerderjarig bent in de staat of

provincie waar u woont en dat u ons toestemming hebt gegeven om minderjarige

familieleden van u gebruik te laten maken van deze site.

U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden en u mag

bij het gebruik van de dienst geen wetten in uw rechtsgebied overtreden (met inbegrip

van, maar niet beperkt tot, wetten op het auteursrecht).

U mag geen wormen of virussen of andere code van destructieve aard overbrengen. Een

schending of overtreding van een van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke

beëindiging van uw Diensten.

Artikel 5 – Voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment dienst te weigeren aan iedereen,

om welke reden dan ook.

U begrijpt dat uw inhoud (met uitzondering van creditcardgegevens) ongecodeerd kan

worden overgedragen en gepaard kan gaan met (a) overdracht via verschillende

netwerken; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan de technische

vereisten van verbindende netwerken of apparaten. Creditcardinformatie wordt altijd

gecodeerd tijdens de overdracht via netwerken.

U gaat ermee akkoord geen enkel deel van de dienst, het gebruik van de dienst of de

toegang tot de dienst of enig contact op de website via welke de dienst wordt verleend,

te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder

uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.

De in deze overeenkomst gebruikte kopjes zijn alleen voor het gemak opgenomen en

zullen deze voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

Artikel 6 – Nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van informatie

Wij zijn niet verantwoordelijk indien de op deze site beschikbaar gestelde informatie niet

nauwkeurig, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor

algemene informatie en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van

beslissingen zonder primaire, nauwkeurigere, volledigere of actuelere informatiebronnen

te raadplegen. Het vertrouwen op het materiaal op deze site is op eigen risico. Deze site

kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs

niet actueel en wordt uitsluitend ter referentie verstrekt. Wij behouden ons het recht voor

de inhoud van deze site te allen tijde te wijzigen, maar wij zijn niet verplicht de informatie

op onze site bij te werken. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om

wijzigingen op onze site te controleren.

Artikel 7 – Wijzigingen in de dienst en de prijzen

De prijzen voor onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden

gewijzigd. Wij behouden ons het recht voor de Dienst (of een deel of inhoud daarvan) teallen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten. Wij zijn niet

aansprakelijk tegenover u of derden voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of

stopzetting van de Dienst.

Artikel 8 – Producten of diensten

Bepaalde producten of diensten kunnen uitsluitend online beschikbaar zijn via de website.

Deze producten of diensten hebben mogelijk beperkte hoeveelheden en kunnen alleen

worden geretourneerd of geruild volgens ons retourbeleid. Wij hebben er alles aan gedaan

om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo

nauwkeurig mogelijk weer te geven. Wij kunnen niet garanderen dat de weergave van een

kleur op uw computermonitor nauwkeurig is. Wij behouden ons het recht voor, maar zijn

niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten aan een persoon,

geografische regio of jurisdictie te beperken.

Wij kunnen dit recht per geval uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor om de

hoeveelheden van producten of diensten die wij aanbieden te beperken. Alle

beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen te allen tijde zonder kennisgeving

worden gewijzigd, uitsluitend ter beoordeling van ons. Wij behouden ons het recht voor

elk product op elk moment stop te zetten. Elk aanbod voor een product of dienst op deze

site is ongeldig waar dit verboden is. Wij garanderen niet dat de kwaliteit van door u

gekochte of verkregen producten, diensten, informatie of ander materiaal aan uw

verwachtingen voldoet, of dat eventuele fouten in de Dienst worden gecorrigeerd.

Artikel 9 - Retourbeleid

I. Herroepingsrecht

1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product

gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen

ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping,

maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf

door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft

ontvangen, of:

a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de

dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste

product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier

voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd,

een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of

onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde,

de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een

bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen

derde, het eerste product heeft ontvangen.II. Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de

verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is

om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het

uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en

inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die

het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan

toegestaan in lid 1.

3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de

ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk

verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

III. Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de

bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere

ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.

2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde

melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een

gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft

aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in

elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is

verstreken.

3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien

redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de

ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het

herroepingsrecht ligt bij de consument.

5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of

als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten

voor terugzending niet te dragen.

6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de

verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed

voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt

tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat

evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is

nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming

van de verbintenis.

7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van

water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt

volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:

a. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over hetherroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier

voor herroeping niet heeft verstrekt, of;

b. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst

of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd

heeft verzocht.

8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet

op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:

a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het

beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de

bedenktijd;

b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn

toestemming; of

c. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.

9 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende

overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

IV.

- Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische

wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een

ontvangstbevestiging.

2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele

leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde

product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument

hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen,

mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de

consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk

tijdstip eerder valt.

3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument

heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De

terugbetaling is kosteloos voor de consument.

4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de

goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de

duurdere methode niet terug te betalen.

V. - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het

herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig

voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de

financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de

herroepingstermijn kunnen voordoen;

2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare

veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/ofdiensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk

aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder

leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de

producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;

3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de

consument; en

b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de

ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

4. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet

geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of

beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd

zijn;

5. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

6. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet

geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is

verbroken;

7. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere

producten.

Artikel 10 – Nauwkeurigheid van facturerings- en rekeninginformatie

Wij behouden ons het recht voor elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. Wij

kunnen naar eigen goeddunken de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden

of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen betrekking hebben op

bestellingen die zijn geplaatst door of onder dezelfde klantenrekening, dezelfde creditcard,

en/of bestellingen die hetzelfde facturerings- en/of verzendadres gebruiken.

In het geval dat wij een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen wij proberen u hiervan op

de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of

factuuradres/telefoonnummer dat bij de bestelling is opgegeven. Wij behouden ons het

recht voor om bestellingen die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door

dealers, wederverkopers of distributeurs te beperken of te verbieden.

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te

verstrekken voor alle aankopen die u in onze winkel doet. U gaat ermee akkoord uw

account en andere informatie, waaronder uw e-mailadres en creditcardnummers en

vervaldata, onmiddellijk bij te werken, zodat wij uw transacties kunnen voltooien en indien

nodig contact met u kunnen opnemen.

Artikel 11 - Operationele Tools

Wij kunnen u toegang verschaffen tot tools van derden waarover wij geen controle of

inbreng hebben. U erkent en gaat ermee akkoord dat wij toegang tot dergelijke tools

bieden “zoals ze zijn” en “zoals ze beschikbaar zijn” zonder enige garantie, verklaring of

voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij hebben geenenkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van

optionele hulpmiddelen van derden.

Elk gebruik door u van optionele tools aangeboden via de site is volledig op uw eigen risico

en discretie en u moet ervoor zorgen dat u bekend bent met en instemt met de

voorwaarden waarop tools worden geleverd door de relevante leverancier(s) van derden.

Wij kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies via de website aanbieden

(waaronder de introductie van nieuwe tools en hulpmiddelen). Dergelijke nieuwe functies

en/of diensten zijn ook onderworpen aan deze voorwaarden.

Artikel 12 - Linken van derden

Bepaalde inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze Dienst kunnen

materiaal van derden bevatten.

Links van derden op deze site kunnen u leiden naar websites van derden die niet met ons

verbonden zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of beoordelen van de

inhoud of nauwkeurigheid en wij geven geen garantie en zijn niet aansprakelijk of

verantwoordelijk voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen,

producten of diensten van derden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade in verband met de aankoop of het

gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud of enige andere transacties in verband

met websites van derden. Bekijk zorgvuldig het beleid en de praktijken van de derde partij

en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u een transactie aangaat.

Klachten, claims, zorgen of vragen over producten van derden moeten worden gericht aan

de derde partij.

Artikel 13 - Opmerkingen van gebruikers, feedback en andere inzendingen

Indien u, op ons verzoek, bepaalde specifieke inzendingen of zonder verzoek van ons

creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen verstuurt, hetzij

online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk “opmerkingen”), gaat u ermee

akkoord dat wij te allen tijde, zonder beperking, opmerkingen die u ons toestuurt, kunnen

bewerken, kopiëren, publiceren, verspreiden, vertalen en anderszins gebruiken in welk

medium dan ook. Wij zijn en zijn niet verplicht (1) opmerkingen vertrouwelijk te houden;

(2) een vergoeding te betalen voor opmerkingen; of (3) te reageren op opmerkingen.

Wij kunnen, maar zijn niet verplicht, inhoud te controleren, bewerken of verwijderen

waarvan wij naar eigen goeddunken bepalen dat deze onwettig, beledigend, bedreigend,

lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk is of inbreuk maakt op het

intellectuele eigendom van een partij of deze voorwaarden. U stemt ermee in dat uw

opmerkingen geen enkel recht van derden schenden, met inbegrip van auteursrecht,

handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U

stemt er verder mee in dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig,

beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, of een computervirus of andere malware

die op enigerlei wijze de werking van de Dienst of een gerelateerde website zou kunnen

beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, u niet voordoen als iemand anders

dan uzelf, of ons of derden anderszins misleiden wat betreft de oorsprong van uwcommentaar. U bent als enige verantwoordelijk voor alle opmerkingen die u maakt en de

nauwkeurigheid ervan. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen

aansprakelijkheid voor door u of door derden geplaatste commentaren.

Artikel 14 - Persoonlijke informatie

Uw verstrekking van persoonlijke informatie via de winkel valt onder ons Privacybeleid.

<a href="https://vitaminsforpets.com/pages/main-privacy">Klik hier om ons Privacybeleid te bekijken.</a>

Artikel 15 - Fouten, onnauwkeurigheden en omzettingen

Af en toe kan er informatie op onze site of in de Dienst staan die typografische fouten,

onnauwkeurigheden of omissies bevat die betrekking kunnen hebben op

productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten,

transittijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten,

onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te

werken of bestellingen te annuleren indien informatie in de Dienst of op een verwante

website onjuist is op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw

bestelling hebt ingediend).

Wij nemen geen verplichting op ons om informatie in de Dienst of op een verwante

website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, met inbegrip van, maar niet beperkt

tot, prijsinformatie, behalve indien wettelijk vereist. Geen enkele aangegeven update- of

vernieuwingsdatum die in de Dienst of op een verwante website wordt toegepast, moet

worden opgevat als een aanwijzing dat alle informatie in de Dienst of op een verwante

website is gewijzigd of bijgewerkt.

Artikel 16 – Verboden gebruik

In aanvulling op andere verboden zoals uiteengezet in de voorwaarden, is het u verboden

de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen te

verzoeken onwettige handelingen te verrichten of daaraan deel te nemen; (c) om enige

internationale, federale, provinciale of staatsverordeningen, regels, wetten of plaatselijke

verordeningen te schenden; (d) om inbreuk te maken op of inbreuk te maken op onze

intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) het

lastigvallen, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, belasteren, intimideren of

discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd,

nationale herkomst of handicap; (f) het verstrekken van valse of misleidende informatie;

(g) virussen of enig ander type kwaadaardige code te uploaden of over te brengen die de

functionaliteit of werking van de Dienst of van een verwante website, andere websites of

het internet zal of kan beïnvloeden; (h) persoonlijke informatie van anderen te verzamelen

of te traceren; (i) voor spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl of scrape; (j) voor

obscene of immorele doeleinden; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Dienst of een

verwante website, andere websites of het internet te verstoren of te omzeilen. Wij

behouden ons het recht voor uw gebruik van de Dienst of een verwante website te

beëindigen wegens schending van een van de verboden gebruiksvormen.Artikel 17 - Afwijzing van garanties; beperking van aansprakelijkheid

Wij garanderen, vertegenwoordigen of waarborgen niet dat uw gebruik van onze dienst

ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten zal zijn. Wij garanderen niet dat de

resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de dienst nauwkeurig of

betrouwbaar zijn. U stemt ermee in dat wij van tijd tot tijd de dienst voor onbepaalde tijd

kunnen verwijderen of de dienst op elk moment kunnen annuleren, zonder u daarvan in

kennis te stellen.

U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van, of het niet kunnen gebruiken van, de

dienst op uw eigen risico is. De dienst en alle producten en diensten die aan u worden

geleverd via de dienst worden (tenzij uitdrukkelijk vermeld door ons) geleverd ‘as is’ en ‘as

available’ voor uw gebruik, zonder enige vertegenwoordiging, garanties of voorwaarden

van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met inbegrip van alle impliciete garanties of

voorwaarden van verkoopbaarheid, verhandelbare kwaliteit, geschiktheid voor een

bepaald doel, duurzaamheid, titel, en niet-inbreuk.

In geen geval zal Vitamins for Pets, onze bestuurders, functionarissen, werknemers,

filialen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers

aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim, of enige directe, indirecte, incidentele,

punitieve, speciale, of gevolgschade van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet

beperkt tot winstderving, inkomstenderving, gemiste besparingen, verlies van gegevens,

vervangingskosten, of enige soortgelijke schade, hetzij op basis van contract,

onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins,

voortvloeiend uit uw gebruik van de dienst of enig product verkregen met behulp van de

dienst, of voor enige andere claim gerelateerd op enigerlei wijze aan uw gebruik van de

dienst of enig product, inclusief, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of

weglatingen in enige inhoud, of enig verlies of schade van enigerlei aard als gevolg van het

gebruik van de dienst of enige inhoud (of product) geplaatst, verzonden, of anderszins

beschikbaar gesteld via de dienst, zelfs indien geadviseerd over de mogelijkheid ervan.

Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid

voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in

dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximale wettelijk toegestane omvang.

Artikel 18 - Vrijwaring

U gaat ermee akkoord Vitamins for Pets en onze moeder, dochterondernemingen, filialen,

partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers,

dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers schadeloos te

stellen, te verdedigen en te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke

advocaatkosten, ingediend door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw

schending van deze voorwaarden of de documenten waarnaar wordt verwezen, of uw

schending van een wet of de rechten van een derde partij.

Artikel 19 – Scheidbaarheid

In het geval dat een bepaling van deze voorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar

wordt geacht, zal een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaandoor de toepasselijke wetgeving, en zal het niet-afdwingbare gedeelte geacht worden te

zijn afgescheiden van deze voorwaarden, waarbij een dergelijke vaststelling de geldigheid

en afdwingbaarheid van de overige bepalingen onverlet laat.

Artikel 20 – Beëindiging

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen opgelopen vóór de

beëindigingsdatum blijven voor alle doeleinden na de beëindiging van deze overeenkomst

bestaan.

Deze voorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door u of ons worden beëindigd. U

kunt deze voorwaarden te allen tijde beëindigen door ons te laten weten dat u niet langer

gebruik wenst te maken van onze Diensten, of wanneer u het gebruik van onze site staakt.

Indien u naar ons eigen oordeel niet voldoet, of wij vermoeden dat u niet hebt voldaan aan

enige voorwaarde of bepaling van deze voorwaarden, kunnen wij deze overeenkomst ook

op elk moment zonder kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle

verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging; en/of dienovereenkomstig

kunnen wij u de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.

Artikel 21 - Volledige overeenkomst

Wanneer wij enig recht of enige bepaling van deze voorwaarden niet uitoefenen of

afdwingen, houdt dit niet in dat wij afstand doen van dat recht of die bepaling. Deze

voorwaarden en enig beleid of operationele regels door ons geplaatst op deze site of met

betrekking tot de Dienst vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons

en zijn van toepassing op uw gebruik van de Dienst en vervangen alle eerdere of

gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, mondeling of schriftelijk,

tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de voorwaarden).

Onduidelijkheden in de interpretatie van deze voorwaarden zullen niet in het

nadeel van de opstellende partij worden uitgelegd.

Artikel 22 – Geldend recht

Deze voorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u diensten verlenen,

worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van

Nederland.

Artikel 23 - Wijzigingen in de voorwaarden

U kunt de meest recente versie van de voorwaarden op elk moment bekijken op deze

pagina. Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, elk deel van deze

voorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op

onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig op

wijzigingen te controleren. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot onze website of de

Dienst na het plaatsen van wijzigingen in deze voorwaarden houdt aanvaarding van deze

wijzigingen in.Artikel 24 – Contactinformatie

Vragen over de voorwaarden kunnen worden gericht aan info@vitaminsforpets.com

De informatie op onze site heeft niet als doel om medisch of diergeneeskundig advies te

vervangen. Vitamins for Pets is een bedrijf dat zich richt op het aanbieden van aanvullend

diervoeder. Het is niet bedoeld voor het diagnosticeren, behandelen, genezen of

voorkomen van ziekten.

Wanneer uw huisdier een medische aandoening heeft, of u heeft het vermoeden dat uw

huisdier een medische aandoening heeft, wordt u dringend verzocht uw dierenarts te

raadplegen. Medische aandoeningen kunnen alleen worden gediagnosticeerd door een

erkende dierenarts. Onze producten zijn niet bedoeld voor menselijke consumptie.

Raadpleeg uw dierenarts over elke verandering in behandeling of aanvulling.